• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6

De Nederlandse vertaling van deze tekst is uitsluitend ter informatie, in geval van een geschil is de Duitse tekst rechtsgeldig!

§ 1 Naam, vestiging, inschrijving, boekjaar

(1) De vereniging draagt de naam GrevenGrass e.V.

(2) De vereniging is gevestigd te Greven (NRW)

(3) De vereniging staat ingeschreven bij het kantongerecht te Steinfurt.

(4) Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

§ 2 Doel


(1) De vereniging streeft uitsluitend en rechtstreeks non-profit doeleinden na, in de zin van het hoofdstuk " Steuerbegünstigte Zwecke " van het belastingwetboek (§§ 51ff. Het doel van de vereniging is de bevordering van culturele ontwikkeling van de Bluegrass muziek, door middel van evenementen, concerten, workshop en evenementen waar de historische Grondslagen van de Bluegrass muziek worden overgebracht.

(2) Het doel wordt vooral bereikt door de organisatie van een jaarlijks terugkerend Bluegrass-festival. Dit Bluegrass-festival is vooral een ontmoetingsplaats voor muzikanten, een concert voor muziek geïnteresseerden, een voorlichtingsbijeenkomst met betrekking tot de Bluegrass muziek.

§ Vrijwilligheid

(1)De vereniging doet haar werk op vrijwillige basis. Inkomsten, verkregen door het organiseren van concerten, etc. en die de kosten van dit evenement overschrijden zijn alleen beschikbaar voor een vervolgevenement.

(2)Middelen van de vereniging mogen alleen gebruikt worden voor de doelen beschreven in de statuten. De leden van de vereniging kunnen in hun hoedanigheid als lid geen toewijzingen krijgen uit de middelen van de vereniging krijgen. Zal een lid of een band waarin een lid verenigingslid is een vergoeding voor een optreden ontvangen, mag deze niet hoger zijn dan de gebruikelijke vergoedingen, die andere muzikanten ontvangen. Lezingen, workshops etc. worden door een lid gratis uitgevoerd. Een lid heeft geen recht op eventuele compensatie (overname van reiskosten, overnachtingskosten, etc.), als lezing, workshop, etc. opbrengsten gegenereerd heeft voor de vereniging en de compensatie niet hoger zijn dan de inkomsten

(3)De leden mogen bij het uittreden of bij de ontbinding van de vereniging geen aandeel krijgen uit het vermogen van de vereniging.

(4) Geen enkel persoon mag door uitgaven, die niet met het doel van de vereniging overeenkomen, of door onredelijke hoge betalingen bevoordeeld worden.

§ 4 Lidmaatschap


(1) ieder natuurlijk persoon kan lid worden van de vereniging, mits degene de doelen van de vereniging ondersteunt.

(2)Het bestuur of de ledenvergadering neemt een besluit over de schriftelijke aanvraag voor toetreding als lid van de vereniging door eenvoudige meerderheid in het bestuur of de ledenvergadering

(3) Lidmaatschap eindigt door uittreding, uitsluiting of dood.

(4) Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk aan het einde van het kalenderjaar. Opzegging kan alleen schriftelijk aan de voorzitter met een opzeggingstermijn van drie maanden.

(5) Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

§ 5 Bijdragen

De leden betalen een bijdrage volgens een besluit van ledenvergadering.
 Vastlegging van de Het bedrag en de looptijd wordt door eenvoudige meerderheid van de in de ledenvergadering aanwezende stemgerechtigde verengingsleden bepaald.

§ 6 Organen


Organen van de vereniging zijn
a) Het bestuur
b) Algemene ledenvergadering

§ 7 Het bestuur


(1) Het bestuur bestaat uit drie leden. Het vertegenwoordigd de vereniging gerechtelijke en daarbuiten .Twee bestuursleden zijn samen bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen

(2) Het bestuur wordt door de ledenvergadering voor de duur een jaar gekozen. Herverkiezing van de bestuursleden is mogelijk. De voorzitter wordt in een special stemronde van de ledenvergadering bepaald. De huidige bestuursleden blijven na het verstrijken van hun ambtstermijn, bestuurslid totdat een opvolger gekozen is.

(3) Het bestuur is verantwoordelijk voor de lopende zaken van de vereniging. Het heeft volgende opdrachten:- coördinatie van de verenigingsactiviteiten- coördinatie van het jaarlijkse Bluegrass festival- coördinatie van ledenactiviteiten.- uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Het bestuur oefent haar taak vrijwillig uit.

(4) Bestuursvergaderingen vinden minstens een maal per jaar plaats. De uitnodiging voor een bestuursvergadering wordt schriftelijk (email is voldoende), minstens dertig dagen voor aanvang verstuurd. Bestuursvergaderingen zijn beslissingsbevoegd als minstens twee bestuursleden aanwezig zijn.

(5) Het bestuur neemt haar besluiten met eenvoudige meerderheid.

(6) Besluiten van het bestuur kunnen ook schriftelijk of per telefoon genomen worden, als alle bestuursleden schriftelijk verklaren hier mee eens te zijn. Besluiten die schriftelijk of per telefoon zijn genomen moet schriftelijk worden vastgelegd en door alle bestuursleden ondertekent worden.

§ 8 Algemene ledenvergadering

(1) De algemene ledenvergadering moet minstens eenmaal per jaar gehouden worden. Regelmatig vindt de vergadering tijdens het pinksterweekend plaats.

(2) Een bijzondere ledenvergadering kan bijeen geroepen worden, als het in het belang van de vereniging is of als de oproep door ¼ van de verenigingsleden schriftelijken met vermelding van het doel en redenen verlangt wordt.

(3)De oproep voor een ledenvergadering wordt schriftelijk (email is voldoende), gedaan, minstens dertig dagen voor aanvang en waarbij de agenda bekend wordt gemaakt. De termijn begint op de volgende dag na verzending van de uitnodiging. Het is de datum van de poststempel (fax, e-mail log) is geldig. De uitnodiging brief wordt geacht als verzonden te zijn als het verzonden ia naar het laatst bekende adres van het lid.

(4)De ledenvergadering is als het hoogst besluitvormend orgaan, in beginsel belast met alle opdrachten, mits bepaalde opdrachten volgens deze statuten niet zij overgedragen aan een ander verenigingsorgaan.

(5)Met name de jaarafrekening en het jaarverslag moeten voor besluitvorming over de goedkeuring schriftelijk overlegt worden. Zij nodigt twee onafhankelijke accountants die geen lid zijn van het bestuur noch personeel van de verenging, die de boekhouding en het jaarverslag controleren en het resultaat aan de ledenvergadering bekend te maken.

De ledenvergadering besluit bijvoorbeeld over:
a)vrijstelling bijdragen
b) opdrachten vereniging
c) aankoop en verkoop van onroerend goed
d) deelname aan bedrijven
e) registratie van leningen
f) goedkeuring van het reglement van orde van de vereniging
g) lidmaatschapskosten
h) statutenwijziging
i) ontbinding van de vereniging.

(5)Elke volgens de statuten uitgenodigde ledenvergadering wordt als beslissingsbevoegd gezien, ongeacht het aantal verschenen leden.

§9 Statutenwijzigingen(1)Voor wijzigingen van de statuten is een 2/3 meerderheid van de verenigingsleden nodig. Over statutenwijzigingen kan alleen gestemd worden, als deze wijzigingen als agendapunt op de uitnodiging voor de vergadering zijn vermeldt. De oude alsmede die nieuwe tekst moet in de uitnodiging bijgevoegd zijn.

(2) Statutenwijziging die door toezichthouders, gerechtelijke of financiële instanties op formele gronden verlangt worden kan het bestuur uitvoeren. Deze statutenwijziging moeten schriftelijk aan de verenigingsleden medegedeeld worden.

§ 10 Uitvoering van besluiten

Besluiten genomen tijdens bestuursvergaderingen en in ledenvergaderingen treden in werking als deze schriftelijk zijn vastgelegd en door de bestuursleden is ondertekent.

§ 11 16 Ontbinding en vereffening

(1)Voor ontbinding van de verenging is een ¾ meerderheid van de verenigingsleden nodig. Het besluit kan alleen genomen na aankondiging in de uitnodiging voor de ledenvergadering met inachtneming van de gerechtelijke termijn.

(2) Bij ontbinding van de vereniging of bij het wegvallen van de belastingvrije doelen , vervalt het vermogen van de vereniging aan de EBMA European Bluegrass Music Association, c/o Angelika Torrie, Holeerain 29, CH-4102 Binningen, Switzerland. , die het uitsluitend en onmiddellijk voor non-profit doeleinden gebruikt worden. Besluiten over toekomstige doeleinden van het verenigingsvermogen mogen eerst uitgevoerd na toestemming van de belastingdienst.

Download als pdf

Per Fax aan: Thomas Drunkenmölle: 0 49 (0) 25 71 - 93 06 33
of per Brief:
An GrevenGrass e.V.
c/o Thomas Drunkenmölle
Emsdettener Straße 2
48268 Greven

Lidmaatschapsaanvraag

Ik wil lid van GrevenGrass e.V. worden.

Bijdrage:
De lidmaatschapskosten bedragen 24 Euro per jaar.
Een korting is niet voorzien.

Persoonlijke gegevens:
Voor- en achternaam
of bedrijfsnaam: __________________________________________

Postcode / plaats: ________________________________________________

Straat / huisnr: __________________________________________________


Land: __________________________________________________


Telefoon: __________________ Mobiel:__________________________

Email: ____________________________________________________

Geboortedatum: ____________________________________________

Ik heb de statuten gelezen. Mij is bekend, dat mededelingen van de vereniging,

zoals een uitnodiging voor een algemene ledenvergadering per mail verzonden kunnen worden.

Verandering van mijn email-adres en/of andere gegevns zal ik gelijk mededelen aan de vereniging.
Ik erken ik de Statuten van de vereniging vastgelegd op 13.09.2008 .
IK bevestig de juistheid van mijn gegevens.
Ik ge ermee akkoord dat mijn gegevens digitaal worden opgeslagen.

Plaats en datum: ________________      Handtekening:______________________

Over de lidmaatschapsaanvraag wordt tijdens de volgende vergadering van het bestuur besloten.Bluegrass!

Achter dit onopvallende woord verbergt zich een wereld van cultuur die wij, GrevenGrass e.V. willen promoten! Bluegrass betekent in engere zin, een muziekvorm, in brede zin een prachtige manier van leven.

Deze muziekvorm is als enige terug te voeren tot één persoon, de vader van de Bluegrass muziek Bill Monroe (13. September 1911; †9. September 1996)!De betekenis van Bill Monroe voor de Bluegrass laat zich zien in de vele onderscheidingen die hij heeft gekregen. Hij kreeg een Grammy en een National Medal of Arts. Hij is opgenomen in de Country Hall of Fame, de Rack and Roll Hall of Fame en de Nashville Songwriters Hall of Fame. In zijn 61 jaar durende carrière heeft hij 500 platen opgenomen. Twee van zijn grootste hits zijn “Blue Moon of Kentucky” en “Kentucky Waltz”.

Wij willen niet aan persoonsverheerlijking doen, maar men zal moeten weten waar Bluegrass vandaan komt, zodat een ieder van de muziek en alles wat ermee verbonden is, kan genieten

Bluegrass heeft zijn roots in de Europese en Afro-Amerikaanse tradities. Het was de muziek van de Europese immigranten. Muziek met veel Ierse en Schotse achtergronden. Als één van de weinige soorten folkmuziek heeft Bluegrass een jazz-achtige structuur. Opvallend is de virtuositeit van de muzikanten, de speelvreugde en het energieke spel.

Op de voorgrond staat bij Bluegrass altijd het hartelijke  sociale contact met de liefhebbers. In workshops kunnen aankomende muzikanten zich de muzikale vaardigheden eigen maken op het gebied van zang, mandoline, gitaar, banjo, viool, contrabas of resonatorgitaar. In jamsessions treft men elkaar en wordt op een ongedwongen manier samen gespeeld. Tijdens festivals kan men luisteren naar de concerten, maar wordt er dus ook veel samen gespeeld. De openheid en ongedwongen atmosfeer bij veel Bluegrass festivals, spreekt niet alleen de doorgewinterde Bluegrass fan aan, maar iedereen. Vooral kinderen vinden de muziek die je kan aanpakken prachtig!

Hoe geliefd Bluegrass internationaal is, ziet men aan de scene. De IBMA (International Bluegrass Music Association) geeft informatie over meer dan 600 Bluegrass festivals wereldwijd. In 1997 waren er 85 miljoen Amerikanen die naar Bluegrass luisterden. Er zijn meer dan 1000 Bluegrass bands. De EBMA (European Bluegrass Music Association) bericht over de festivals in bijna alle Europese landen. Sommige festivals worden door meer dan 30.000 liefhebbers bezocht (bijv. het Merlefeest in Wilkesboro, North Carolina USA).

Het eerste Bluegrass festival werd al in 1965 georganiseerd. Het oudste Europese festival, het “Banjo Jamboree” is al in de 70er jaren in CasLav Tsjechië georganiseerd en heeft vaak 5000 bezoekers getrokken.

In Europa heeft Bluegrass tot nu toe een kleine scene. De reden is, dat net zoals countrymuziek  de Bluegrass een stigma heeft gekregen, waartegen het moeilijk vechten is, ondanks dat festivals zoals Het Jazzfestival van Montreux, CH, het Tonder Festival, DK en andere  gebeurtenissen de Bluegrass muziek een groot podium hebben gegeven.  Toen EBMA (European Bluegrass Music Association) rond de eeuwwisseling de coördinatie van alle festivals in Europa op zich nam, kon men van een Europese Bluegrass scene spreken.

Er is geen Europees land waar men de Bluegrass muziek niet kent. Van Spanje tot Finland, Estland tot Italië. Ierland of Zwitserland, overal zijn Bluegrass muzikanten en publiek die de Bluegrass weten te waarderen.

De Bluegrass scene in Duitsland heet een lange ontwikkeling doorgemaakt. Van de 50er jaren tot nu was het een zware maar standvastige weg. Nu staan we op de rand van een doorbraak om met een alternatieve muziekvorm voet aan de grond te krijgen. Sinds jaren wordt in Kötz (bij Ulm), in Bühl Hagen en op andere plekken Bluegrass festivals georganiseerd. In mei 2010 is de Deutsche Bluegrass vereniging (GBMA - German Bluegrass Music Association) opgericht met als doel de krachten te bundelen om de Bluegrass in Duitsland bekender te maken.

Het oudste en meest betekenisvolle Country muziek festival met als grootste onderdeel Bluegrass muziek is in begin jaren zestig in Neusüdende bij Oldenburg voor het eerst georganiseerd en had tientallen jaren top muzikanten zoals Bill Monroe en de Osborne brothers als artiesten. Helaas is dit festival, sinds midden tachtiger jaren, onder leiding van Klaus Grotelüschen,  in 2006 voor het laatst georganiseerd.

Op het Neusüdende Festival troffen muzikanten elkaar om te spelen, tevens waren er veel luisteraars, exposanten, aanhangers van de Amerikaanse levensstijl, mensen uit de buurt om te genieten van het kleurrijke schouwspel en de prachtige muziek. Door de atmosfeer op het Neusüdende festival zijn de festival bezoekers die voor het eerst kwamen ervan overtuigd om de volgende keer weer terug te komen. De hartelijkheid van de festivalbezoekers, die uit alle bevolkingslagen komen, de atmosfeer op de camping en de vreugde om zelf muziek te maken en of te horen, droegen daaraan bij.

Het wegvallen van het Neusüdende festival heeft  een zo groot gat geslagen, dat wij, de vereniging GrevenGrass e.V , hebben besloten de erfenis van het Neusüdende over te nemen door een Bluegrass Festival in Greven te organiseren.

De vereniging is op 13. September 2000 opgericht. De vereniging is niet belastingplichtig. Giften kunnen van de belasting afgetrokken worden. Om het festival te organiseren hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig.

Met een gift aan het festival, of lid worden als vrijwilliger komen wij steeds dichter bij het doel om een festival zoals Neusüdende te beleven.

Hoofdsponsor

Grevengrass Jingle

 • coldwind
5.30.2020

NogCountdown
expired
 • Portale
 • Greven Hier geht was
 • Volksbank Greven
 • Westfälische Nachrichten
 • Getranke Star
 • Greven an der Ems
 • Galerie Hunhold
 • Musik Productive
 • Rucksack reisen
 • Schulte Gerdeman
 • Kreissparkasse Steinfurt
 • Stadtwerke Greven